1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  Projeler Hakkında

  1. Enstitünün projelerden beklentileri nelerdir?

  Proje önerileri;
  1. Bor kullanımına dayalı olarak geliştirilen bir malzeme, proses ve teknolojinin endüstriyel uygulamasını,
  2. Kısa vadede yoğun bor kullanımını,
  3. Bor kullanımına dayalı malzeme ve teknoloji geliştirmeyi,
  4. Bor kullanarak mevcut bir ürüne üstün özellik/özellikler kazandırmayı,
  5. Bor kullanarak endüstriyel bir soruna çözüm üretmeyi,
  6. Uzun vadede yaygın bor kullanımını sağlayacak temel araştırma, malzeme ve teknoloji geliştirmeyi
  amaçlamalıdır.
  2. Proje süresi ne kadardır?
  Proje süresi ile ilgili bir sınırlama yoktur.
  3. Projeler bütçesinde  belirli bir üst limit var mıdır?
  Projeler için destek üst limiti ile ilgili bir sınırlaması yoktur.
  Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

  4. Projelere kimler başvurabilir?

  Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar
  Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
   
  • Üniversite personeli olmaları durumunda, yürütücünün doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine, araştırmacıların ise asgari lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, asgari lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
   
  Emekliler, proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.
  Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
  Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
  Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.
  Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
   
  Bursiyerler
  • Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeleri için ise KKTC’deki) lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
  • BOREN’in desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar; ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
  5. Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
  Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim ve Başhekim Yrd., Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd., BOREN’de görevli olan Grup Koordinatörü ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.
  6. Projede Görev Alma Limitleri nelerdir?
  A. Hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı;
  Aynı anda en fazla, BOREN destekli 2 projede yürütücü, 1 projede yürütücü 2 projede araştırmacı veya 4 projede araştırmacı olarak,
  B. Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevliler (Dekan, Dekan Yrd., Yüksek Okul Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yrd., Meslek Yüksek Okul Müdürü, Meslek Yüksek Okul Müdür Yrd., Genel Sekreter, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yrd., Bölüm Başkanı, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Daire Başkanı, Merkez Müdürü) ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda;
  Aynı anda en fazla, BOREN destekli 1 projede yürütücü veya en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
  7. Proje başvuralarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
  • Öneri formu ve eklerinin dikkatlice okunduktan sonra proje önerisi hazırlıklarına başlaması önerilir.
  • Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için, 1 adet elektronik ve 4 adet basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak BOREN’e ulaştırılması,
  • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
  • Alınması önerilen makine-teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması,
  • Formlardaki ilgili kısımların tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır),
  • Basılı kopya olarak gönderilen dokümanların; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması,
  • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,
  • BOREN tarafından projesi desteklenen ve halen yürütülen proje yürütücüsü tarafından proje başvurusunda bulunulmaması,
  • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
  • Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
  • Projenin Enstitünün proje önerilerinden BOREN beklenti kriterlerine uygun olması,
  • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,
  • Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması, literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,
  • Proje önerisi ile daha önce BOREN’e başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda reddedildi ise aynı proje önerisi ile başvuruda bulunulmamalıdır.